Al Fatihah Dan Terjemah

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang menguasai di Hari Pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan.

Al Baqarah Ayat 31 - 40 Dan Terjemah

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar!"

Yaa Siin Ayat 1 - 10 Dan Terjemah

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yaa Siin. (Yaa siin) hanya Allahlah yang mengetahui maksudnya. Demi Al Qur'an yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul, (yang berada) di atas jalan yang lurus, (sebagai wahyu) yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

Al-'Ankabuut Ayat 1 - 10 Dan Terjemah

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alif laam miim. (Alif Laam Miim) hanya Allah yang lebih mengetahui maksudnya. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: "Kami telah beriman", sedang mereka tidak diuji lagi?

An Nisaa Ayat 1 - 10 Dan Terjemah

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.

An-Nazi’at

An-Naba’

Al-Mursalat

Al-Insan

Al-Qiyamah

Al-Muddassir

Al-Muzzammil

Al-Jin

Nuh

Al-Ma’arij

Al-Haqqah

Al-Qalam

Al-Mulk

At-Tahrim

Ath-Thalaq

At-Taghabun

Al-Munafiqun

Al-Jumu’ah

Ash-Shaff

Al-Mumtahanah

Al-Hasyr

Al-Mujadilah

Al-Hadid

Al-Waqi’ah

Ar-Rahman

Al-Qamar

An-Najm

Ath-Thuur

Adz-Dzariyat

Qaf

Al-Hujuraat

Al-Fath

Muhammad

Al-Ahqaaf

Al-Jaatsiyah

Ad-Dukhan

Az-Zukhruf

Asy-Syura

Fushilat

Al-Mu'min

Az-Zumar

Shad

As-Shaffaat

Yaa Siin

Fatir

Saba'

Al-Ahzab

As-Sajdah

Luqman

Ar-Rum

Al-'Ankabuut

Al-Qashash

An-Naml

Asy-Syu'ara

Al-Furqan

An-Nur

Ar-Ra'd

At Taubah

Al Anfal

Al Maidah

An Nisa

Al Imran

Al-Mu’minun

Ta Ha

Al-Hajj

Al-Anbiya